THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

02/01/2022 | 14:48

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPQ22

Dầu ít lưu huỳnh 08/2022

09/08/2022

Trước 21:00 ngày 05/08/2022

2

TRUQ22

Cao su RSS3 08/2022

25/08/2022

Trước 15:00 ngày 09/08/2022

3

ZFTU22

Cao su TSR20 09/2022

31/08/2022

Trước 15:00 ngày 15/08/2022

4

FEFQ22

Quặng sắt 08/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

5

NQMU22

Dầu WTI mini 09/2022

17/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

6

MCLEU22

Dầu WTI micro 09/2022

17/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

7

CLEU22

Dầu WTI 09/2022

18/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUQ22

Cao su RSS3 08/2022

25/08/2022

Trước 15:00 ngày 09/08/2022

2

QPQ22

Dầu ít lưu huỳnh 08/2022

11/08/2022

Trước 21:00 ngày 09/08/2022

3

ZLEQ22

Dầu đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

4

ZSEQ22

Đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

5

ZMEQ22

Khô đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

6

MPOQ22

Dầu cọ thô 08/2022

15/08/2022

Trước 15:00 ngày 11/08/2022

7

ZFTU22

Cao su TSR20 09/2022

31/08/2022

Trước 15:00 ngày 15/08/2022

8

FEFQ22

Quặng sắt 08/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

9

NQMU22

Dầu WTI mini 09/2022

19/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

10

MCLEU22

Dầu WTI micro 09/2022

19/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

11

CLEU22

Dầu WTI

09/2022

22/08/2022

Trước 21:00 ngày 18/08/2022

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi