Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

10/02/2023 | 10:27

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPH23

Dầu ít lưu huỳnh 03/2023

08/03/2023

Trước 21:00 ngày 06/03/2023

2

TRUH23

Cao su RSS3 03/2023

27/03/2023

Trước 15:00 ngày 09/03/2023

3

NQMJ23

Dầu WTI mini 04/2023

16/03/2023

Trước 21:00 ngày 14/03/2023

4

MCLEJ23

Dầu WTI micro 04/2023

16/03/2023

Trước 21:00 ngày 14/03/2023

5

ZFTJ23

Cao su TSR20 04/2023

31/03/2023

Trước 15:00 ngày 15/03/2023

6

FEFH23

Quặng sắt 03/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 15/03/2023

7

CLEJ23

Dầu WTI 04/2023

17/03/2023

Trước 21:00 ngày 16/03/2023

8

NQGJ23

Khí tự nhiên mini 04/2023

24/03/2023

Trước 21:00 ngày 22/03/2023

9

NGEJ23

Khí tự nhiên 04/2023

27/03/2023

Trước 21:00 ngày 23/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

QPH23

Dầu ít lưu huỳnh 03/2023

10/03/2023

Trước 21:00 ngày 08/03/2023

2

TRUH23

Cao su RSS3 03/2023

27/03/2023

Trước 15:00 ngày 09/03/2023

3

ZLEH23

Dầu đậu tương 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 10/03/2023

4

ZSEH23

Đậu tương 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 10/03/2023

5

ZREH23

Gạo thô 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 10/03/2023

6

ZMEH23

Khô đậu tương 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 10/03/2023

7

ZWAH23

Lúa mỳ 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 10/03/2023

8

KWEH23

Lúa mỳ Kansas 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 10/03/2023

9

ZCEH23

Ngô 03/2023

14/03/2023

Trước 22:00 ngày 10/03/2023

10

MPOH23

Dầu cọ thô 03/2023

15/03/2023

Trước 15:00 ngày 13/03/2023

11

CCEH23

Ca cao 03/2023

16/03/2023

Trước 21:00 ngày 14/03/2023

12

ZFTJ23

Cao su TSR20 04/2023

31/03/2023

Trước 15:00 ngày 15/03/2023

13

FEFH23

Quặng sắt 03/2023

31/03/2023

Trước 21:00 ngày 15/03/2023

14

NQMJ23

Dầu WTI mini 04/2023

20/03/2023

Trước 21:00 ngày 16/03/2023

15

MCLEJ23

Dầu WTI micro 04/2023

20/03/2023

Trước 21:00 ngày 16/03/2023

16

KCEH23

Cà phê Arabica 03/2023

21/03/2023

Trước 21:00 ngày 17/03/2023

17

CLEJ23

Dầu WTI 04/2023

21/03/2023

Trước 21:00 ngày 17/03/2023

18

NQGJ23

Khí tự nhiên mini 04/2023

28/03/2023

Trước 21:00 ngày 24/03/2023

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)