Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

04/30/2023 | 16:20

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

TRUG23

Cao su RSS3 02/2023

21/02/2023

Trước 15:00 ngày 03/02/2023

2

QPG23

Dầu ít lưu huỳnh 02/2023

08/02/2023

Trước 21:00 ngày 06/02/2023

3

QWH23

Đường trắng 03/2023

13/02/2023

Trước 21:00 ngày 09/02/2023

4

ZFTH23

Cao su TSR20 03/2023

28/02/2023

Trước 15:00 ngày 10/02/2023

5

FEFG23

Quặng sắt 02/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 10/02/2023

6

NQMH23

Dầu WTI mini 03/2023

15/02/2023

Trước 21:00 ngày 13/02/2023

7

MCLEH23

Dầu WTI micro 03/2023

15/02/2023

Trước 21:00 ngày 13/02/2023

8

KCEH23

Cà phê Arabica 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 16/02/2023

9

CLEH23

Dầu WTI 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 16/02/2023

10

NQGH23

Khí tự nhiên mini 03/2023

21/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

11

CTEH23

Bông sợi 03/2023

22/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

12

CCEH23

Ca cao 03/2023

22/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

13

NGEH23

Khí tự nhiên 03/2023

22/02/2023

Trước 21:00 ngày 20/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUG23

Cao su RSS3 02/2023

21/02/2023

Trước 15:00 ngày 03/02/2023

2

QPG23

Dầu ít lưu huỳnh 02/2023

10/02/2023

Trước 21:00 ngày 08/02/2023

3

QWH23

Đường trắng 03/2023

13/02/2023

Trước 21:00 ngày 09/02/2023

4

ZFTH23

Cao su TSR20 03/2023

28/02/2023

Trước 15:00 ngày 10/02/2023

5

FEFG23

Quặng sắt 02/2023

28/02/2023

Trước 21:00 ngày 10/02/2023

6

MPOG23

Dầu cọ thô 02/2023

15/02/2023

Trước 15:00 ngày 13/02/2023

7

NQMH23

Dầu WTI mini 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 15/02/2023

8

MCLEH23

Dầu WTI micro 03/2023

17/02/2023

Trước 21:00 ngày 15/02/2023

9

CLEH23

Dầu WTI 03/2023

21/02/2023

Trước 21:00 ngày 17/02/2023

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)