Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

04/03/2023 | 16:21

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPF23

Dầu ít lưu huỳnh 01/2023

10/01/2023

Trước 21:00 ngày 06/01/2023

2

TRUF23

Cao su RSS3 01/2023

25/01/2023

Trước 15:00 ngày 10/01/2023

3

ZFTG23

Cao su TSR20 02/2023

31/01/2023

Trước 15:00 ngày 13/01/2023

4

FEFF23

Quặng sắt 01/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

5

NQMG23

Dầu WTI mini 02/2023

17/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

6

MCLEG23

Dầu WTI micro 02/2023

17/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

7

CLEG23

Dầu WTI 02/2023

18/01/2023

Trước 21:00 ngày 17/01/2023

8

NQGG23

Khí tự nhiên mini 02/2023

24/01/2023

Trước 21:00 ngày 20/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUF23

Cao su RSS3 01/2023

25/01/2023

Trước 15:00 ngày 10/01/2023

2

QPF23

Dầu ít lưu huỳnh 01/2023

12/01/2023

Trước 21:00 ngày 10/01/2023

3

MPOF23

Dầu cọ thô 01/2023

13/01/2023

Trước 15:00 ngày 11/01/2023

4

ZREF23

Gạo thô 01/2023

13/01/2023

Trước 21:00 ngày 11/01/2023

5

ZLEF23

Dầu đậu tương 01/2023

13/01/2023

Trước 22:00 ngày 11/01/2023

6

ZSEF23

Đậu tương 01/2023

13/01/2023

Trước 22:00 ngày 11/01/2023

7

ZMEF23

Khô đậu tương 01/2023

13/01/2023

Trước 22:00 ngày 11/01/2023

8

ZFTG23

Cao su TSR20 02/2023

31/01/2023

Trước 15:00 ngày 13/01/2023

9

FEFF23

Quặng sắt 01/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

10

NQMG23

Dầu WTI mini 02/2023

19/01/2023

Trước 21:00 ngày 17/01/2023

11

MCLEG23

Dầu WTI micro 02/2023

19/01/2023

Trước 21:00 ngày 17/01/2023

12

CLEG23

Dầu WTI 02/2023

20/01/2023

Trước 21:00 ngày 18/01/2023

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)