MÃ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI & MÃ THÁNG KỲ HẠN TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA

03/19/2022 | 15:58

Mã hợp đồng tương lai hàng hóa gồm có 3 thành phần chính được xếp theo thứ tự: MÃ HÀNG HÓA, MÃ THÁNG và MÃ NĂM. Để có thể ghi nhớ và đọc được từng mã hợp đồng, các nhà đầu tư nên ghi nhớ từng thành phần chính và nắm rõ các quy tắc sắp xếp của nó.

Mã hàng hóa: là các chữ cái đại diện được quy định trong đặc trưng từng loại hàng hóa. Sàn giao dịch  sẽ quy định mỗi loại hàng hóa với một mã riêng biệt và không trùng lặp với các loại hàng hóa khác.

Ví dụ:

Mã tháng kỳ hạn: Mã tháng kỳ hạn giao dịch trong hợp đồng tương lai được quy định với 12 chữ cái tương ứng với 12 tháng trong năm. Giúp các nhà đầu tư có thể phân biệt từng mã hợp đồng tương lai hàng hóa qua các năm.

Mã của các tháng kỳ hạn được quy định như sau:

Mã năm: Mã năm đáo hạn được quy định là hai số cuối của năm giao dịch đó.

Do đó, để đọc mã hợp đồng tương lai hàng hóa, nhà đầu tư chỉ cần ghép các mã trên theo thứ tự sau:

Mã của hàng hóa + Mã tháng + Mã năm

Ví dụ: Mã hợp đồng Ngô CBOT kỳ hạn tháng 3 năm 2022 sẽ là ZCEH22.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).